Kết quả thẩm định, xác định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền số 6 tháng đầu năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

(Ngày đăng: 03/02/2023  15:09)

Ngày 19/01/2023, Tổ giúp việc thuộc Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã có Báo cáo kết quả thẩm định, xác định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền số6 tháng đầu năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. BBT chuyên trang chuyển đổi số đăng tải toàn văn báo cáo này.

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

(Ngày đăng: 30/01/2023  16:40)

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số...

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

(Ngày đăng: 17/01/2023  16:38)

Với quan điểm xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, các cấp chính quyền trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ và phát triển. Từ đó, mở ra thời cơ mới cho người dân và doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xây đắp cuộc sống ấm no, nhân lên những mùa xuân tươi...

Tuyên Quang: Đẩy mạnh chuyển đổi số

(Ngày đăng: 16/01/2023  16:36)

Để từng bước đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh khá trong khu vực, một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh xác định là đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển chính phủ điện tử. Tỉnh phấn đấu xếp hạng trong top 35 của cả nước về chuyển đổi số.

Tuyên Quang: Tập trung thúc đẩy sử dụng 38 nền tảng số trong năm 2022 và các năm tiếp theo

(Ngày đăng: 11/01/2023  14:59)

Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4657/UBND-THCBKS về việc tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tuyên Quang: Cải thiện thứ hạng về chuyển đổi số

(Ngày đăng: 11/01/2023  14:56)

Trong kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chỉ tiêu về chuyển đổi số được nhận định chưa đạt, ảnh hưởng đến thứ hạng chuyển đổi số của tỉnh. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các sở, ngành, địa phương cần sớm có các giải pháp thực hiện chuyển đổi số, nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề của xã hội.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

(Ngày đăng: 06/10/2022  14:11)

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quangđược tổ chức với hình thứcphong phú, đa dạng, mang một tinh thần chung là đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh

Thông tin tuyên truyền hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp

(Ngày đăng: 30/06/2022  14:03)

Để nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp tuyên truyền thông tin tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh:

Tuyên Quang: Ban hành danh mục 31 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

(Ngày đăng: 07/06/2022  15:24)

Ngày 06/6/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang, bao gồm 31 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Tuyên Quang: Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(Ngày đăng: 20/05/2022  15:20)

Ngày 19/5/20222, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định, xác định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền số 6 tháng đầu năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

 03/02/2023  15:09   79

Ngày 19/01/2023, Tổ giúp việc thuộc Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã có Báo cáo kết quả thẩm định, xác định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền số6 tháng đầu năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. BBT chuyên trang chuyển đổi số đăng tải toàn văn báo cáo này.

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

 30/01/2023  16:40   270

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

 17/01/2023  16:38   335

Với quan điểm xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, các cấp chính quyền trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ và phát triển. Từ đó, mở ra thời cơ mới cho người dân và doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xây đắp cuộc sống ấm no, nhân lên những mùa xuân tươi mới...

Tuyên Quang: Đẩy mạnh chuyển đổi số

 16/01/2023  16:36   277

Để từng bước đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh khá trong khu vực, một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh xác định là đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển chính phủ điện tử. Tỉnh phấn đấu xếp hạng trong top 35 của cả nước về chuyển đổi số.

Tuyên Quang: Tập trung thúc đẩy sử dụng 38 nền tảng số trong năm 2022 và các năm tiếp theo

 11/01/2023  14:59   255

Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4657/UBND-THCBKS về việc tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tuyên Quang: Cải thiện thứ hạng về chuyển đổi số

 11/01/2023  14:56   368

Trong kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chỉ tiêu về chuyển đổi số được nhận định chưa đạt, ảnh hưởng đến thứ hạng chuyển đổi số của tỉnh. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các sở, ngành, địa phương cần sớm có các giải pháp thực hiện chuyển đổi số, nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề của xã hội.

256 người được hướng dẫn hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng

 27/12/2022  17:23   201

Sáng 27-12, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thành lập, vận hành, duy trì mô hình tổ truyền thông cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương kiểm tra công tác chuyển đổi số tại huyện Na Hang

 27/12/2022  17:22   244

Sáng 27-12, đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuyển đổi số tại huyện Na Hang.

Vì nền nông nông nghiệp hiện đại

 26/12/2022  17:27   305

Tỉnh đang thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng, thực hiện chuyển đổi số, gia tăng giá trị và phát triển bền vững.

Tập huấn truyền thông và bán hàng qua các trang mạng xã hội

 25/12/2022  17:28   254

Ngày 23 và 24-12, UBND huyện Hàm Yên phối hợp với Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU - Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tổ chức lớp tập huấn truyền thông và bán hàng qua các trang mạng xã hội Tiktok, Facebook, Zalo.

Sơn Dương: Đẩy mạnh thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính

 22/12/2022  17:30   375

Nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, đảm bảo tính thông suốt và giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho Nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, các ban, ngành đoàn thể và Nhân dân về việc thực hiện cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông” dưới nhiều hình thức.

Đẩy nhanh việc cấp tài khoản định danh điện tử

 21/12/2022  17:32   322

Hiện nay, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền đang đẩy nhanh việc cấp tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 cho công dân.

Yên Bái đã hoàn thành 27/38 mục tiêu về chuyển đổi số

 02/02/2023  14:56   226

Chiều 29/12, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CĐS năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được triển khai trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh tới tất cả các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH LÀO CAI NĂM 2023: NỀN TẢNG - DỮ LIỆU - KẾT NỐI

 30/01/2023  15:01   132

Năm 2022 khép lại với nhiều dấu ấn trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Lào Cai. Thành công lớn nhất là sự ra đời Nghị quyết số 20 ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là cơ sở quan trọng để Lào Cai có một chiến lược tổng thể và định hình chuyển đổi số trong từng giai đoạn. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Lào Cai nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt mức khá về xếp hạng chuyển đổi số.

Hà Nội phấn đấu trong nhóm địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số

 10/12/2022  15:03   263

Mục tiêu TP. Hà Nội đặt ra là chuyển đổi số phải hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, bao gồm: Phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số và phấn đấu nhằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số.

Chuyển đổi số đến gần với người dân

 29/12/2022  17:21   368

Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu. Chuyển đổi số tác động đến mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là con đường nhanh nhất để đưa tỉnh ta bứt phá, giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức...

Thúc đẩy thanh toán không tiền mặt ở nông thôn

 26/12/2022  17:25   383

Thời gian qua, dưới sự định hướng của Chính phủ, sự quan tâm của Ngân hàng Nhà nước Vệt Nam, các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã được quan tâm và đạt được một số kết quả nhất định.

Liên thông dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính

 18/12/2022  11:36   433

Những thông tin khi người dân kê khai làm khai sinh cho trẻ em sẽ được tự động trích xuất cùng lúc sang tờ khai thường trú và tờ khai Bảo hiểm xã hội.

Sôi nổi, hấp dẫn Ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ

 05/12/2022  15:39   282

Với gần 20 gian hàng thú vị mà tiêu biểu là “Không gian trải nghiệm vũ trụ”, “Robot AI văn phòng”, “Ứng dụng tìm chỗ đỗ xe”, “Hệ thống hỗ trợ điều khiển ô tô thông minh”… Ngày hội đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ, tạo nên không gian trải nghiệm, sáng tạo sôi động, hào hứng.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

 26/11/2022  17:43   335

Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực, khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt đối với người lao động, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

VNeID thúc đẩy chuyển đổi số

 23/11/2022  06:47   358

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2023, Công an toàn tỉnh đang đẩy nhanh việc vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử (VNeID) trên thiết bị thông minh.

Cung cấp dịch vụ điện hiệu quả cho khách hàng trên các nền tảng số

 21/11/2022  09:48   268

Với việc ứng dụng các công nghệ 4.0, công nghệ số vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã và đang cung cấp các dịch vụ điện cho khách hàng một cách hiệu quả, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng điện.

Giáo án điện tử: Đổi mới công tác quản lý, dạy học

 28/10/2022  17:58   334

Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học đang được các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh. Trong đó, việc sử dụng giáo án điện tử thay thế giáo án giấy trước đây đã giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, tạo điều kiện thuận lợi để các giáo viên đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học...

Tuyên Quang: Ban hành danh mục 31 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

 07/06/2022  15:24   555

Ngày 06/6/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang, bao gồm 31 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Tuyên Quang: Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 20/05/2022  15:20   734

Ngày 19/5/20222, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang: Tổ chức triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn các huyện, thành phố

 14/05/2022  15:21   563

Ngày 13/5/2022, Ban Chỉ đạo Chuyền đổi số tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ về tổ chức triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện, thành phố tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang: Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế

 28/04/2022  15:18   598

Ngày 27/04/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025.